Algemene voorwaarden Bukhanka bus huren 

  Onze Algemene Voorwaarden staan hieronder in vermeld. Als u vragen heeft over onze Algemene Voorwaarden kunt u altijd contact met ons opnemen.  

  Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen Bukhanka Bus huren, hierna te noemen verhuurder, en de huurder.
  Afwijkingen van en aanvullingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk, aanvullend zijn overeengekomen. Ingeval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of onverbindend zal blijken, zullen de overige daardoor niet worden aangetast en onverkort van kracht blijven. Partijen komen overeen dat deze algemene voorwaarden naar Nederlands recht zullen worden uitgelegd en daaraan onderworpen zullen zijn. 

  Reservering en betaling
  Door het volledig doorlopen van het reserverings- of boekingsproces op de website en door het voldoen van de betaling van de huurprijs, gaat de huurder akkoord met de vermelde huurperiode, waarborgsom en algemene verhuurvoorwaarden. Bij reservering dient u 100% van de huurprijs en services te voldoen. Voor het voldoen van de borgsom van €1000,- wordt ruim (7-10 dagen) voor de ophaaldatum een betaallink gestuurd, de borg dient maximaal 4 dagen voor ophalen op de rekening van verhuurder te staan. Bij niet betalen van de waarborgsom binnen de gestelde termijn is verhuurder gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te beschouwen, zonder verplicht te zijn tot terugbetaling van de huurprijs.

  Huurperiode
  De huurperiode begint op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op zaterdag) om 15.00 uur en eindigt op de in de huurovereenkomst vermelde datum (normaal gesproken op zaterdag) voor 10:00 uur op onze locatie op de Delftweg in Rotterdam. De hiertussen gelegen tijd hebben wij hard nodig om de bus zorgvuldig te inspecteren en te onderhouden. Indien de bus eerder kan worden  opgehaald word je hiervan op de hoogte gebracht. 
  Huurder verplicht zich de bus uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan verhuurder terug te bezorgen, tenzij voordien door de huurder een verlenging van de huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging hem door verhuurder schriftelijk is toegestaan. De huurtermijn wordt verlengd onder overigens gelijkblijvende voorwaarden.
  Indien de bus niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij verhuurder weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de bus, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de bus weer in bezit is van verhuurder, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van €175,- per dag, onverminderd de eventuele door verhuurder verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak. Voor niet genoten huurdagen of bij het eerder terugbrengen van de bus vindt geen terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan) plaats.

  Kilometers
  200 per nacht vrij, dus 1400km bij 7 nachten/8 dagen (extra gereden kilometers worden belast 32 cent per km)

  Bestuurder(s)
  Bestuurders moeten minimaal 25 jaar oud zijn en minstens 3 jaar in het bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B (dit is voldoende voor het besturen van al onze bussen).
  Alleen de bij naam in de huurovereenkomst genoemde personen mogen na het inleveren van zowel een kopie van hun rijbewijs als hun paspoort de bus besturen. Indien een andere dan genoemde bestuurder de bus gaat besturen, dient dit voor de aanvang van de huurperiode aangegeven te worden. Ook de andere bestuurder zal dan een geldig rijbewijs en een paspoort voor de huurperiode moeten overleggen.
  De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis, de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die tot goed besturen is vereist.

  Verzekering en eigen risico
  Verhuurder verklaart, dat er ten behoeve van de bus een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten welke voldoet aan de krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van huurder, die verhuurder ter zake vrijwaren, blijft evenwel:
  1. Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet door de verzekeraar wordt vergoed.
  2. Schade aan derden die weliswaar door verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed doch ter zake krachtens de polisvoorwaarden geen dekking is. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade.

  Cascodekking
  1. Verhuurder verklaart dat de bus tegen cascoschades is verzekerd.
  2. Het object is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid, brand en diefstal.
  3. Per schade gebeurtenis heeft de huurder een eigen risico ter grootte van de borg. Bij schade boven 2 meter geldt een eigen risico van € 2.500 per gebeurtenis.
  4. Voor rekening van huurder blijft te allen tijde:
      A. Een eigen risico van €1000,- per gebeurtenis per bus , tenzij de schade verhaald kan worden op een         tegenpartij.
      B. Schade ontstaan bij gebruik in strijd met artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
      C. Schade ontstaan wanneer de bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed van         alcohol, medicijnen, of enig bedwelmend of opwekkend middel, dat hij niet in staat moet worden         geacht de auto naar behoren te besturen.
      D. Schade ontstaan door opzettelijk handelen of nalaten van de huurder of bestuurder.
      E. Schade ontstaan door noodweer zoals een zware storm of hagelschade.
      F. Schade ontstaan terwijl de bestuurder niet in het bezit was van een geldig en voor het desbetreffende     type bus voorgeschreven rijbewijs of terwijl bestuurder de rijbevoegdheid was ontzegd.

  Schade ontstaan door hagel of andere weersomstandigheden, een klapband, en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van een ruitbreuk of steenslag vallen onder het eigen risico. Het verlaagd eigen risico is niet van toepassing bij schade ontstaan bij achteruitrijden en bij (dak)schade door laaghangende objecten.
  Door verzekering niet gedekte schade, zoals die ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten rijden door niet bevoegde personen enzovoort is geheel voor rekening van de huurder. Ook beschadiging aan het interieur en/of de inventaris worden niet door de verzekering gedekt, zodat herstel of vervangingskosten geheel voor de rekening van de huurder zijn.

  Schade aan de huurder
  Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en schade van inzittenden van de bus of derden, welke op enigerlei wijze samenhangen met het gebruik van de gehuurde bus, behoudens in het geval van grove opzet of nalatigheid van Verhuurder, in welk geval de aansprakelijkheid van Verhuurder is beperkt tot maximaal de overeengekomen huurprijs. Voor schade aan de reisbagage van de huurder is Verhuurder nimmer aansprakelijk. De huurder wordt geacht ter zake van zijn mogelijke schade een eigen verzekering af te sluiten. Verhuurder zal in het bijzonder niet aansprakelijk zijn voor alle kosten voortvloeiend uit navolgende omstandigheden:
      A. Overtreding door huurder van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het         buitenland.
      B. Door huurder en/of inzittenden van de bus gepleegde overtredingen en strafbare feiten, tenzij deze         het gevolg zijn van een defect aan de auto dat reeds (in aanleg) aanwezig was bij de aanvang van de         huur.
      C. Beëindiging van de huurovereenkomst door Verhuurder op basis van artikel 3 van deze algemene         voorwaarden.
      D. Reparatie en onderhoud van de bus dan wel overige omstandigheden waardoor de huurder tijdens         de huurperiode tijdelijk geen gebruik kan maken van de bus.
      1. De huurder vrijwaart Verhuurder onvoorwaardelijk voor alle aanspraken ter zake.
      2. Indien Verhuurder ondanks het bovenstaande toch voor dergelijke kosten en schaden wordt         aangesproken, zal huurder op eerste vordering en naar de opgave van Verhuurder die kosten en         schade alsmede gevolgkosten onverwijld aan Verhuurder voldoen.

  Aansprakelijkheid van de huurder
      1. In alle gevallen dat huurder enige bepaling van de huurovereenkomst, deze algemene voorwaarden        en/of wet niet nakomt, is de huurder aansprakelijk voor de daardoor voor Verhuurder reeds ontstane        en nog te ontstane kosten en schade.
      2. Huurder is in het bijzonder aansprakelijk voor alle kosten en schade aan of in verband staande met de        bus, indien en voor zover deze kosten niet worden gedekt door de verzekeraar van het gehuurde of        de verzekeraar van huurder en/of derden.
      3. Huurder zal, zonder enige reserve de door Verhuurder geleden en te lijden kosten en schade op         diens eerste vordering en naar diens opgave, onverwijld voldoen, doch uiterlijk binnen 14 dagen         nadat Verhuurder deze kosten en schaden bij huurder heeft gevorderd, bij gebreke waarvan         Verhuurder recht heeft op vergoeding door huurder van de wettelijke rente.
      4. Ten laste van de huurder komen tevens de kosten van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke         maatregelen, die Verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge de         huurovereenkomst nuttig of mogelijk mocht achten.

  Bekeuringen en tolheffingen
      1. Gaat u met de bus naar Noorwegen, dan is het volgende voor u van belang: op een aantal wegen in         Noorwegen wordt tol geheven, betalen kan vaak alleen automatisch via uw creditkaart. Door dit vooraf         te regelen, voorkomt u extra kosten. Het is daarom belangrijk dat u zich voorvertrek registreert bij         “Visitors Payments”.
      2. Tolwegen (+15 euro administratiekosten) e.d. zijn voor de rekening van de huurder.
      3. Indien u met een bij ons gehuurde bus een overtreding heeft begaan, ontvangen wij hiervoor een         bekeuring. Deze betalen wij eerst zelf aan de betreffende instantie, om binnen de gestelde         betalingstermijn te blijven. Daarna ontvangt u van ons een factuur met een kopie van de bekeuring. U         bent te allen tijde verplicht deze bekeuring aan ons terug te betalen.
      4. Eventuele sleepkosten en transportkosten van de object en/of de inzittenden zijn bij nalatigheid voor         rekening van de huurder. In andere situaties dekt onze verzekering deze kosten.

  Waarborgsom / eigen risico
  Er geldt een waarborgsom van € 1000,– euro per huurperiode. De waarborgsom wordt binnen 15 dagen na inlevering van een schoongemaakte en schadevrije bus, indien is voldaan aan onze huurvoorwaarden, teruggestort op uw rekening. Ingeval van schades of overtredingen kan dit langer duren. Het eigen risico bedraagt € 1000,– euro per gebeurtenis, welke bij schade in binnen en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Verhuurder zal huurder aansprakelijk stellen voor overtredingen van de wegenverkeerswetgeving of overeenkomstige bepalingen in het buitenland begaan in de huurperiode. Bij diefstal van de bus zal de borg volledig worden ingehouden indien de huurder nalatig is geweest. Indien de waarborgsom niet toereikend is, zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door de verhuurder, boven de waarborgsom betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

  Gebruik van de bus
  Voor vertrek overlegt huurder schriftelijk aan verhuurder de personalia van alle medereizigers. Niet benoemde inzittenden kunnen geen rechten ontlenen aan deze voorwaarden.
  Huurder zal het gehuurde gebruiken en onderhouden. Hij zal het gehuurde gebruiken overeenkomstig de normale bestemming en er op toezien dat de bus op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de bus te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
  Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door verhuurder uitgevoerd. Huurder verbindt zich de bus te gebruiken en te onderhouden, vermeld in het hem ter beschikking gestelde instructie boek alsmede volgens de aanwijzingen, zoals die door verhuurder worden gegeven. Met name zal hij geregeld de bandenspanning, het olie- en koelvloeistof peil controleren en zo nodig op peil brengen.
  Wanneer in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt dient huurder, voor terug bezorging, een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf.
  De bus mag uitsluitend gebruikt worden in de op de groene kaart vermelde Europese landen. Landen met een negatief reisadvies mogen niet bezocht worden. Als tijdens de reis een negatief reisadvies wordt afgegeven voor het land waar de huurder verblijft, dient men er zo snel mogelijk uit te vertrekken. Alle schade ten gevolge van het reizen door landen met een negatief reisadvies zijn voor risico van de huurder.
  Het is de huurder verboden eigenmachtig veranderingen, toevoegingen, opschriften, versieringen, stickers e.d. aan te brengen aan de bus.
  Huurder dient ervoor te zorgen dat de auto uitsluitend op verharde wegen en overeenkomstig bestemming gebruikt wordt; dat de auto op behoorlijke wijze wordt behandeld en verzorgd en dat voor overbelasting en beschadiging van interieur en exterieur wordt gewaakt. Huurder dient de auto te gebruiken in overeenstemming met de plaatselijke wetten en verordeningen en de aanwijzingen van het daartoe bevoegde gezag op te volgen.
  Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde bus te gebruiken of te doen gebruiken voor rijonderricht, training voor betrouwbaarheidsritten, wedstrijden, rally’s, smokkeldoeleinden, vervoer van gevaarlijke stoffen, prostitutie, het trekken van andere voertuigen en het vervoeren van personen en goederen tegen betaling, dan wel handelingen ter verrichten, te doen verrichten of na te laten, waardoor schade aan de bus kan ontstaan of de belangen van verhuurder kunnen worden geschaad.
  Het is huurder uitdrukkelijk verboden de bus te onderverhuren, te verpanden, in bewaring te geven, te belenen of op enigerlei wijze, hoe ook genaamd, over de bus te beschikken in strijd met de belangen van verhuurder.
  De huurder dient ervoor te zorgen, dat hijzelf als bestuurder of iedere andere bestuurder die genoemd is in de huurovereenkomst te allen tijde de kennis en de noodzakelijke lichamelijke en geestelijke gesteldheid bezit die voor goed besturen is vereist.
  Het is niet toegestaan zich met meer personen te verplaatsen dan bij het type bus wettelijk toegestane maximum aantal aangegeven zit- en slaapplaatsen.
  Het totale gewicht mag na belading niet meer dan 3500kg bedragen.

  De volgende landen mogen niet bezocht worden, hiervoor is geen dekking binnen de verzekering
  Albanie, Bosnie en Herzegovina, Israel, Marokko, Moldavie, Montenegro, Oekraïne, Rusland, Republiek Servië, Tunesië, Turkije, Voormalige Joegoslavische republiek Macedonië, Wit-Rusland, Iran

  Roken of huisdieren
  Mochten wij toch constateren dat er gerookt is of huisdieren zijn gehouden in de kampeerauto dan brengen wij u € 2000,- in rekening + de kosten van reiniging.Deze kosten worden niet verrekend met de waarborgsom.


  Reparaties tijdens de huurperiode
  Ondanks de goede zorg en het preventief onderhoud, kan zich tijdens de reis een mechanisch defect aan de bus voordoen. Reparaties mogen in dergelijke gevallen slechts worden uitgevoerd door een erkend autoreparatiebedrijf, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen gespecificeerde nota’s aan verhuurder. Bij reparaties boven €125,- is de huurder verplicht zich uiterlijk binnen 4 uur met verhuurder in verbinding te stellen en zich te houden aan het door de verhuurder gegeven advies. Verhuurder zal zorgdragen voor een advies over de juiste afwikkeling of begeleiding van de reparaties.
  Noodzakelijke reparaties aan de bus, welke het bedrag van €125,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaat, kunnen zonder toestemming van verhuurder worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van verhuurder, bij het ontbreken hiervan zullen deze kosten voor rekening van huurder zijn.
  De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper-onder meer brandstof, olie, reparatie banden, leges, boetes en gerechtskosten komen voor rekening van de huurder.
  Reparaties aan zowel ex- als interieur van de bus dienen door ter zake vakkundige personen te geschieden. Niet noodzakelijke reparaties zijn voor rekening van de huurder. De door de huurder gemaakte reparatiekosten worden na overleg van de gespecificeerde reparatienota’s (op naam van de verhuurder) en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed. De huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zo nodig in overleg met verhuurder.
  De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van verhuurder elders uitgevoerde reparaties worden door verhuurder tegen overlegging van een gespecificeerde nota en na inlevering van de vervangen onderdelen vergoed.
  Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst, deze voorwaarden of de wet.
  Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Bij een defect tijdens de vakantie kan er door de huurder geen aanspraak gedaan worden op schadevergoeding i.v.m. het niet te gebruiken onderdeel.

  Schade aan de gehuurde bus
  Bij elke schade door een ongeval, verlies, in beslagname of beschadiging, waaronder storm en hagelschade, van de bus en inventaris en toebehoren is huurder verplicht om zo spoedig mogelijk (binnen 4 uur) nadat huurder van de schade op de hoogte is de verhuurder in kennis te stellen. Ook indien het alleen een schade van een tegenpartij betreft. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van of vanwege verhuurder onmiddellijk en volledig uit te voeren. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit verhuurder uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
  Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking aan de verhuurder.
  Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van verhuurder ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.
  Voor ongevallen, beschadigingen of diefstal waarbij het gehuurde (en/of inventaris) betrokken is, geldt voor huurder het eigen risico.
  Bij een dusdanige schade waarbij de reparatieperiode zo groot is dat vervolgverhuur niet mogelijk is, zal de schade hiervan eveneens verhaald worden op de huurder. De verrekening van deze schade gaat niet ten laste van de waarborgsom.
  De huurder is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huurperiode of anderszins verband houdende met de huur van de bus. Verhuurder garandeert dat de bus op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
  Schade boven de €1000 en niet gedekt door een van de verzekeringen komt ten laste van de creditcard van de bestuurder. Hiertoe levert de bestuurder de creditcard gegevens aan verhuurder bij afgifte van de bus. Bij ondertekening van de huurovereenkomst gaat de bestuurder akkoord met de doorbelasting van de boventallige schadekosten via de creditcard. 

  Ontbinding van de overeenkomst
  Annuleringen dienen te geschieden per e-mail. De datum van de ontvangen mail geldt als annuleringsdatum, mits er een bevestiging van ontvangst is teruggestuurd aan huurder per e-mail door verhuurder. Bij annulering is de huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd: tot 12 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 25% van de totale huurprijs en services. 12 tot 6 weken voor aanvang van de gebruikers periode: 60% van de totale huurprijs en services. Bij annuleringen later dan 6 weken  voor aanvang van de gebruikers periode is 100% van de totale huurprijs en services verschuldigd.
  Verhuurder raadt huurder aan om een annuleringsverzekering af te sluiten voor alle medereizigers bij diens reisverzekering.
  Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de bus te stellen:
      A. Indien blijkt tijdens de huurperiode dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet,     niet op tijd of niet ten volle nakomt.
      B. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van     huurder.
      C. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
      D. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde bus , dan wel bij beslag op de     gehuurde bus .
      E. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
      F. Indien de bus niet meer veilig is om te verhuren.
  De vooruitbetaling van huur en/of waarborgsom strekt tot verhaal van de huursom ingeval de huurder geheel of gedeeltelijk geen gebruik maakt van de hem krachtens de huurovereenkomst ter beschikking gestelde bus . Zij strekt mede tot verhaal van kosten en schade, tot betaling waarvan huurder krachtens de huurovereenkomst is gehouden, onverminderd het recht van de verhuurder tot volledige schadevergoeding.

  Niet ter beschikking kunnen stellen van de bus
  Indien verhuurder niet in staat zal zijn de bus aan huurder ter beschikking te stellen, zal verhuurder in eerste instantie trachten een andere bus aan huurder ter beschikking te stellen. Indien de verhuurder een redelijk alternatief aanbiedt, dient de huurder dit te accepteren. Is er geen vergelijkbare bus ter beschikking, en / of wordt de huurperiode verkort, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de niet te benutten huurdagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

  Aflevering en terugbezorging
  Bij de uitgifte van de bus wordt de bus, zowel aan binnen- als buitenzijde, geïnspecteerd, eventuele schade wordt op de autokaart aangegeven, de huurder is op dat moment verantwoordelijk voor niet gemelde schades aan de kampeerauto. We nodigen huurder van harte uit foto's of video's van de bus te maken zodat er geen misverstand is over de status van schade bij uitgifte. Bij de uitgifte krijgt de huurder een schadekostenkaart mee waarop per schadetype aangegeven staat wat de herstelkosten zijn van dit type schade. De gebreken worden door de huurder en verhuurder vastgelegd op een uitgifteformulier 
  Mocht u wat gemist hebben dan dient u dit binnen 1 uur te melden middels bewijs met beeldmateriaal. Heeft  er geen melding plaatsgevonden dan worden na terugkomst eventuele gebreke aan u toegewezen

  Ook bij terugkomst vindt er een overdracht plaats en wordt de staat van de bus geïnspecteerd. Bij deze inspectie wordt de bus vergeleken met de staat van uitgifte en wordt eventuele schade vastgesteld. Zodat er achteraf geen discussie over is bij verrekening van deze schadekosten met de waarborgsom. Komen na het schoonmaken niet gemelde schades tevoorschijn worden deze alsnog verhaald op de huurder.
  De bus wordt door verhuurder afgeleverd met een volle brandstoftank, en van binnen veegschoon gemaakt. De buitenkant mag afgespoeld worden, deze verzorgen wij verder. Bij het in gebreke blijven op bovenstaande punten worden kosten in rekening gebracht. Het object dient door de gebruiker schoon te worden gehouden en in dezelfde staat te worden teruggebracht zoals de gebruiker het object van eigenaar heeft ontvangen. Dat betekent dat de bus met volle tank wordt ingeleverd. Is dat niet het geval dan tankt verhuurder de auto af, de kosten voor brandstof plus €30 zijn voor huurder. De huurder levert de binnenkant van de bus schoongemaakt en fris op.
  Zie hieronder de bedragen voor het niet reinigen bij terug bezorging:
      - Binnenruimte niet gereinigd € 50,00
      - Hardnekkige vlekken in bekleding € 90,00
      - Niet of niet volledig afgetankt, kosten brandstof plus € 30,00.
  Ontbrekende of defecte onderdelen van de inventarislijst of van de bus zullen eveneens met de waarborgsom worden verrekend tenzij een van de verzekeringen dit dekt. Wanneer de waarborgsom reeds benut is door andere schade zal hiervoor een separate rekening aan de huurder worden verstrekt.

  De camper mag in geen enkel geval door een automatische wasstraat, de opbouw schoonmaken dient dit te gebeuren met een zachte spons of zachte borstel

  Afrekening
  Indien bij inspectie niets is gebleken van enige schade, vermissing of vernieling van de bus of accessoires, ontstaan ten tijde van de huurperiode, verplicht verhuurder zich binnen 15 werkdagen na het einde van de huurovereenkomst de door de huurder gestorte waarborgsom aan huurder te restitueren.

  Parkeren bij de verhuurder
  Huurder kan van de mogelijkheid gebruikmaken om een auto te parkeren op het terrein van verhuurder, op eigen risico mits er ruimte is, gedurende de huurperiode. Parkeren op het terrein van verhuurder geschiedt geheel op eigen risico. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade aan of diefstal van het voertuig van huurder.

  Huurvoorwaarden
  Door het betalen van de huurprijs, verklaart de huurder bekend te zijn en akkoord te gaan met de algemene verhuur voorwaarden. De verhuurvoorwaarden worden op de website geplaatst worden door de huurder gelezen en bevestigd bij de reservering. 

  Toepasselijk recht
  Nederlandse Recht is van toepassing.
  Aan deze voorwaarden wordt door beide partijen voldaan en deze zullen strikt worden nageleefd.

Develop a free site - Read more